Algemene Voorwaarden Newon TV BV

Versie 1.0 oktober 2018

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden Newon TV, geven we je hieronder de belangrijkste definities weer: – Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Newon TV en Klant waarbij Newon TV de Klant tegen betaling toegang tot Newon TV verleent. – Newon TV: Dienst waarmee de Klant toegang krijgt om via een Nederlandse Internetverbinding overal in Nederland televisie te kijken. – Content: De via Newon TV te bekijken televisiezenders en televisieprogramma’s. – Contentleverancier: Televisiezenders/omroepen die eigenaar of licentiehouder zijn van de Content. – Device: Apparaten/toestellen en of Beeldschermen waarop je de Newon TV dienst gebruikt. – Factuurperiode: Vanaf de dag dat Klant de Overeenkomst start voor toegang tot Newon TV + 1 maand is de factuurperiode. (voorbeeld: als de Overeenkomst start op 7 maart dan loopt de Factuurperiode van 7 maart t/m 6 april) – Klant: de consument die met Newon TV een Overeenkomst is aangegaan voor de toegang tot Newon TV. – Mijn Newon TV: Platform waarop je een overzicht vindt van de door jou geactiveerde Newon TV Selectie en je persoonlijke gegevens. – Nederland: Nederland geografisch gelegen in Europa. – Newon TV Aanbod: Newon TV Basis + Newon TV Extra. – Newon TV Basis: De standaard Content die Klant krijgt aangeboden en welke verplicht actief blijft gedurende de Overeenkomst. – Newon TV Plus: Alle beschikbare Content, niet zijnde de standaard Content in Newon TV Basis, met een minimale duur die Klant kan toevoegen aan de Newon TV Basis gedurende de Overeenkomst. – Newon TV Selectie: De Content die standaard is opgenomen in Newon TV Basis plus de eventueel door de Klant aangevraagde extra Content uit Newon TV Extra. – Newon TV B.V.: Newon TV B.V. gevestigd aan de Maria Wesselingstraat te Rotterdam met kvk nummer 68643969. – Voorwaarden: algemene voorwaarden Newon TV. – Website: https://www.newontv.nl Toepasselijkheid 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Newon TV. Door een bestelling te plaatsen en een account aan te maken voor het gebruik van Newon TV ga je akkoord met deze Voorwaarden. (Totstandkoming) Overeenkomst 2. Om Newon TV te kunnen gebruiken plaats je een bestelling op de Website en maak je een account aan. Newon TV zal de Klant per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst sturen nadat de aanmelding succesvol is afgerond. 3. Het account dat je hebt aangemaakt, is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Alle handelingen verricht vanuit je account, komen voor eigen rekening en risico. 4. Vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt, heb je het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, te ontbinden. Je kunt gebruik maken van dit herroepingsrecht door een email bericht te sturen naar support@newontv.nl Gebruik hiervoor het emailadres dat je hebt gebruikt om de Overeenkomst met Newon TV aan te gaan. Als je tijdens de bedenktermijn van 14 dagen gebruik hebt gemaakt van Newon TV Basis, is Newon TV gerechtigd de eventuele kosten voor het gebruik tot aan het moment van ontbinding in rekening te brengen. In het bestelproces heb je afstand gedaan van je herroepingsrecht ten aanzien van extra Content uit het Newon TV Extra aanbod. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht is Newon TV gerechtigd de volledige kosten voor de minimale duur van eventuele extra Content in rekening te brengen. Content en Newon TV Aanbod 5. Op de Website staat het Newon TV Aanbod. 6. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kun je er voor kiezen om via je Newon TV account de Newon TV Selectie te wijzigen. Als je Content aan je Newon TV Selectie toevoegt gaat deze wijziging meteen in. Als je Content verwijdert gaat deze wijziging in vanaf de eerstvolgende Factuurperiode, nadat de eventuele minimale duur voor de afname van de Content is verstreken (zie voor meer uitleg artikel 17). 7. Newon TV spant zich in om Newon TV Aanbod onbeperkt beschikbaar te stellen maar kan hierover geen garanties geven. Gebruik van Newon TV 8. Om gebruik te maken van Newon TV heb je een Nederlandse internetverbinding nodig. 9. De beschikbaarheid van Content en de beeldkwaliteit van Content is ook onderworpen aan de kwaliteit van de internetverbinding die je internetprovider levert en de mogelijkheden van het Device dat je gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en het gebruik van een goedwerkend Device. 10. Het is niet toegestaan buiten Nederland gebruik te maken van Newon TV. 11. Het is niet toegestaan Content eigenhandig te downloaden, te archiveren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en of te publiceren. 12. Newon TV is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de privé sfeer. Je mag Newon TV niet gebruiken voor commerciële doeleinden en of in openbare gelegenheden. 13. Je kunt gebruik maken van Newon TV via de Website en de Newon TV app. Op het gebruik van de Newon TV app en de Website kunnen licentievoorwaarden (van derden) van toepassing zijn. 14. Je kunt met je Newon TV account op maximaal drie Devices tegelijkertijd gebruik maken van Newon TV. Duur-en pauzeren van de Overeenkomst 15. Het is mogelijk om Newon TV tijdelijk en kosteloos te pauzeren voor maximaal twee aaneengesloten Factuurperiodes. Je kunt de Overeenkomst pauzeren via Mijn Newon TV op de Website. De pauze gaat in per de eerstvolgende Factuurperiode. Na twee Factuurperiodes hervat de Overeenkomst automatisch. Je kunt de Overeenkomst altijd eerder hervattenbinnen de gepauzeerde periode. Tijdens de pauze zal Newon TV geen betaling voor geleverde diensten incasseren. 16. Zolang je Newon TV Selectie niet gekoppeld is aan een minimale duur, is de Overeenkomst van onbepaalde duur en kun je de Overeenkomst op elk gewenst moment opzeggen. De opzegging gaat dan in vanaf de eerstvolgende nieuwe Factuurperiode. 17. Content uit het Newon TV Aanbod kun je alleen afnemen met een minimumduur van een Factuurperiode. In het geval van een verplichte langere minimumduur wordt dit eveneens vermeld in de webwinkel op de Website. De Content kun je niet beëindigen gedurende deze minimumduur. In geval van vroegtijdige beëindiging is Newon TV gerechtigd de kosten, conform de minimale duur van de Content, in rekening te brengen. Betaling 18. Voor toegang tot Newon TV ben je bij vooruitbetaling een maandelijkse vergoeding verschuldigd. Je betaalt de eerste bestelling per iDEAL betaling. Newon TV incasseert maandelijks via automatische incasso je de aan Newon TV verschuldigde vergoeding vanaf het door jou opgegeven bankrekeningnummer. 19. Wanneer je tijdens de lopende Factuurperiode Content toevoegt aan je Newon TV Selectie (zoals omschreven in artikel 5), worden de kosten hiervoor op de eerstvolgende factuur naar rato in rekening gebracht (het aantal actieve dagen van de maand dat de Content was toegevoegd in de afgelopen Factuurperiode). 20. Wanneer de verschuldigde vergoeding niet geïncasseerd kan worden of (later) wordt gestorneerd, is het Newon TV toegestaan de toegang tot Newon TV te blokkeren. Deze blokkade wordt opgeheven zodra je de aan Newon TV verschuldigde vergoeding via een iDEAL betaling hebt overgemaakt. 21. Indien betaling niet kan plaatsvinden in de daarvoor gestelde periode, zal Newon TV de vaste bedragen voor de eventueel resterende minimum duur bij je in rekening brengen en eventuele administratiekosten in rekening te brengen. 22. Newon TV is gerechtigd haar vorderingen over te dragen aan een incassobureau. Aansprakelijkheid 23. De Content waar je met Newon TV toegang toe verkrijgt is de eigendom van Contentleveranciers en hun licentiegevers. Op de inhoud van de Content heeft Newon TV geen enkele invloed. Newon TV kan niet worden aangesproken ten aanzien van de door de Contentleveranciers beschikbaar gestelde Content zoals televisieprogramma’s, de kwaliteit- en de inhoud van de Content. 24. Voor de beschikbaarheid van de Content is Newon TV afhankelijk van de Contentleveranciers. Newon TV geeft dan ook geen garanties op de kwaliteit van de Content, eventuele storingen of wijzigingen in het Newon TV Aanbod. 25. Het is Newon TV toegestaan Newon TV en/of Content tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het oplossen van storingen en kort onderhoud. 26. Eventuele klachten over Newon TV dien je binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken bij Newon TV. 27. Newon TV is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de beschikbaarstelling van Newon TV. 28. Newon TV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals immateriële schade, gevolgschade of winstderving. Software en updates 29. Newon TV ondersteunt de externe benodigde software zoals aangeboden via de Website. Newon TV spant zich in om deze beschikbaar te stellen voor merendeel van de Devices, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de software niet werkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van recente software updates. Overig 30. Newon TV heeft het recht de toegang tot Newon TV (tijdelijk) onmiddellijk te blokkeren als blijkt of wordt vermoed dat je je niet houdt aan deze Voorwaarden. 31. Het is Newon TV toegestaan deze Voorwaarden en de tarieven eenzijdig te wijzigen. Newon TV zal je voor zover mogelijk, van ingrijpende wijzigingen minstens 1 maand voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte stellen. Indien je wijzigingen niet wenst te accepteren kan je de Overeenkomst beëindigen. Wanneer je na ingangsdatum van de wijziging gebruik blijft maken van Newon TV, ga je akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. 32. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 33. Het Newon TV Privacy Statement maakt onlosmakelijk deel uit van deze Voorwaarden. De laatste versie staat op: https://www.newontv.nl/privacy